Vidyakunj High School

Sr. No.
 
Teacher’sName
 
Subjects
Qualification
 
Date OF Joining
 
1. Mrs.Snehlata P. Bind English M.A.,B.Ed 22/06/1993
2. Mr. Nitin H Patel Maths B.Sc., B.Ed. 02/12/1991
3. Mrs Havovi K Vandriwala Gujarati SSC 07/06/1982
4. Mrs. Jyoti P Kalwani English & S.S B.Com.,B.Ed. 01/07/1998
5. Mrs. Vaishali M Shah S.S & Sanskrit M.A., B.Ed 14/06/1999
6. Mrs Rajeshree A Landge Maths M.com, B.Ed 14/06/1999
7. Mrs.Julie T. Desai English B.Com.,B.Ed. 03/06/2001
8. Mrs.Madhu L. Asudani English & Hindi B.Com.,B.Ed. 10/06/2002
9. Mrs.Elizabeth M. Patel English B.Com.,B.Ed. 12/06/2006
10. Mrs.Reshma A. Multani Gujarati & Sanskrit M.A., B.Ed 12/06/2006
11. Mrs.Darshana P. Desai Maths & Science B.Sc., B.Ed. 01/12/2006
12. Mrs.Nehal H. Tailor EVS & Maths HSC , PTC 11/06/2007
13. Mrs.Ruchi G. Lad English M.A., PTC 11/06/2007
14. Mrs.Trupti K. Rathod Hindi & Gujarati M.A., B.Ed 14/06/2010
15. Mrs.Heeral C. Patel S.S M.A., B.Ed 11/06/2012
16. Mrs.Kirti V. Patel Hindi & Gujarati M.A., B.Ed 11/06/2012
17. Mrs.Hetal R. Rathod Gujarati & English M.A., B.Ed 11/06/2012
18. Mrs.Mamta D. Painter English & Hindi B.Com.,B.Ed. 11/06/2012
19. Mrs. Hetal P. Patel English M.A., B.Ed 11/06/2012
20. Miss Rima R.Khatri Maths M.com, B.Ed 11/06/2012
21. Mr. Jignesh K Patel Pshysical Education B.A.,B.P.Ed.,M.P.Ed. 14/11/2014
22. Mrs Jagruti B Patel Drawning SSC, ATD 07/02/2016
23. Mrs. Ragini M Divate Hindi & Gujarati M.A.B.Ed 13/11/2018
24. Ms. Hemangini Patel Hindi & Gujarati M.A.B.Ed 16/01/2019
25. Mrs. Bhavini D Desai Computer  DECE, CIC 01/07/1997
26. Mrs. Trushna H Rana Computer  BCA 01/01/2014
27. Mrs. Sandhya Nair  Maths B.Sc.,MCA, B.Ed. 01/06/2019
28. Mrs. Kinjal Desai  Maths & EVS B.Pharm 01/06/2019
29. Mrs Kartika Naik English & S.S B.A.B.Ed. 14/11/2019
30. Ms. Pooja Patel Maths & Science M.Sc. 10/06/2021
31. Mrs Nirali Bhanushali  Science M.Sc.B.Ed. 01/06/2021
32. Ms. Tanisha Kika  Maths & Science M.Sc 01/09/2021
33. Mr. Amar Parekh  Maths B.Com, D.EI.Ed 15/09/2021
34. Ms. Brijal Naik  EVS & Maths M.Sc.B.Ed. 08/06/2020
35. Ms. Rucha Naik EVS & Maths M.Sc.B.Ed. 01/02/2021
36. Mrs. Twinkle Naik EVS & Maths M.Sc.B.Ed. 20/02/2020
37. Ms. Megha Kansara EVS & Maths M.Com 07/06/2017
38. Ms. Komal Ahuja English B.A.B.Ed. 01/09/2019